กระต่ายสองโหลเริ่มต้นการบุกรุกทางนิเวศวิทยาในออสเตรเลียได้อย่างไร

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า “ศัตรูพืชที่ร้ายแรงที่สุด” ของประเทศสามารถสืบหาได้จากการขนส่งหนึ่งรายการจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2402 ในออสเตรเลียทุกวันนี้ กระต่ายป่าในยุโรปกินตามทุ่งหญ้าและพืชผล ทำให้ผลผลิตของที่ดินลดลงและแข่งขันกับสัตว์ป่าพื้นเมือง สายพันธุ์ ที่รุกราน ได้ คุกคามพืชและสัตว์ประมาณ 300 ชนิดตาม Smriti Mallapaty ของ Nature Newsและทำให้เศรษฐกิจเสียหาย 200 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีตามรายงานของJack Tamisiea จาก...